Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos kelionėms autobusu (daugiau nei vienos dienos), lėktuvu.

  • Pradžia
  • Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos kelionėms autobusu (daugiau nei vienos dienos), lėktuvu.

1.TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES DALYKAS

1.1.  Šia Sutartimi Kelionės Organizatorius Turisto atžvilgiu įsipareigoja teikti Sutartyje įvardintas turizmo paslaugas, o Turistas įsipareigoja sumokėti už paslaugas ir įvykdyti kitas šioje Sutartyje numatytas pareigas. Šioje Sutartyje Turistas – fizinis asmuo, sudaręs su Kelionės organizatoriumi Sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis (-iai) asmuo (-ys), kurio(- ių) vardu Sutartį pasirašęs asmuo perka kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal Sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet  kuris fizinis asmuo, kuriam Sutartį pasirašęs asmuo arba bet  kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę, jeigu toks  perleidimas leidžiamas pagal šios Sutarties sąlygas.

1.2 Turistas įsipareigoja sumokėti Kelionės Organizatoriui jo skelbiamą ar nurodytą užmokestį (kelionės kainą). Ši sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Kelionės Organizatoriui sumokama visa kelionės kaina arba avansas, nurodyti aukščiau šioje Sutartyje ir pagal aukščiau Sutartyje numatytus mokėjimo terminus. Turistas privalo sumokėti visą kelionės kainą ne vėliau  kaip 20 dienų iki išvykimo, jeigu Sutartyje nenurodyta  kitaip. Sudarant šią sutartį likus mažiau kaip 20 dienų iki  išvykimo, sumokama visa kelionės kaina, jeigu mokėjimo  grafike nenurodyta kitaip.

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Kelionių organizatorius įsipareigojimai:

2.1.1. Organizuoti turistui(-ams) turistinę kelionę pagal kelionės programą, kurią jis įsigijo šia sutartimi arba internetiniame puslapyje www.ingridatours.lt su naujausia ir aktualiausia informacija apie programos pasikeitimus po sutarties sudarymo.

2. 1. 2.  Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus pranešti turistui apie sutarties nutraukimą telefonu arba el.laišku ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:
a) 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;

b)  7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;
c) likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.

2.1.3. Minimalus turistų skaičius kelionėje autobusu – 40 turistų. Minimalus turistų skaičius kelionėms lėktuvu – 22 turistų. Jeigu prie kelionės aprašymo internetiniame puslapyje www.ingridatours.lt ir/ar sutartyje ar priede nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.

2.1.4. Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius neatsako už turistų patirtą žalą.

2.1.5. Likus 3-1 dienos iki kelionės pradžios, pateikti Turistui informaciją apie kelionės eigą, išvykimo, grįžimo vietas, šalis, keleivio vietą (išskyrus lėktuvu ir nenumatytus techninius sustojimus), kelionių organizatoriaus atstovo vardą, pavardę, telefono numerį ar el.paštą į kurį galėtų kreiptis nenumatytu atveju,  būtinus turėti daiktus, jeigu reikia bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina registracijos terminą ir numatytą laukimą tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, apgyvendinimo tipą, lankytinus objektus, maitinimą, degustacijas. Pastaroji informacija taip pat gali būti skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.ingridatours.lt

2.1.5. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją numatytą 2.1.5. punkte, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

2.1.6. Suteikti informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms turistui nutraukus sutartį arba pagalbos, įskaitant turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju apmokėti. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius puslapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.ingridatours.lt.

2.1.7. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Jeigu turistas davė sutikimą, pateikti duomenys gali būti saugomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu informuojant turistą apie Ingrida tours siūlomas ir organizuojamas keliones.

2.1.8. Suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:
2.1.8.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;
2.1.8.2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;

2.1.8.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.

2.1.9. Kai kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį turisto ar jo vardu sumokėtų pinigų už kelionę, grąžinti pinigus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.
2.1.10. Kelionių organizatorius turi teisę laikotarpiu nuo turisto užsakymo iki kelionės pradžios skelbti kelionių pardavimo akcijas, kurių metu turisto įsigyta kelionė gali būti parduodama už žemesnę kainą. Paskelbus kelionių pardavimo akciją skirtumas tarp už turisto kelionę sumokėtos kelionės kainos ir sumažintos kelionės kainos turistui negrąžinamas.

2.2. Turistas (-ai) įsipareigoja:

2.2.1. Laiku sumokėti už kelionę. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.ingridatours.lt skelbiamuose pasiūlymuose nustatoma apmokėjimo už kelionę tvarka, kurios privalo laikytis turistas. Turistas, pervesdamas pinigus į kelionių organizatoriaus sąskaitą, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti vardą, pavardę, kelionės kryptį ir kelionės datą bei registracijos numerį. Pirkdamas kelionę išsimokėtinai, turistas privalo laikytis atitinkamoje sutartyje numatytos apmokėjimo už kelionę tvarkos. Sutartyje nurodoma bendra kelionės kaina (įskaičiuoti visi mokesčiai, papildomos įmokos, rinkliavos ir kt. išlaidos) visiems sutartyje nurodytiems turistams. Į kelionės kainą neįskaičiuota paso, vizos, skiepų, papildomų draudimų įsigijimo kaina, kurių įsigijimu privalo pasirūpinti pats turistas, kurorto mokestis, mokamas atvykus į viešbutį, bilietai į mokamus objektus ir/ar kiti sutartyje nurodyti papildomi mokesčiai.

2.2.2. Laiku pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį.
2.2.3. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Turistui neatvykus kelionių vadovo, kelionių organizatoriaus atstovo ar gido nurodytu laiku, laukiama 15 (penkiolika) minučių nuo nurodyto laiko. Turistui neatvykus, ekskursija, kelionė pradedama be neatvykusių asmenų ir papildomos įmokos (jei tokių yra) nėra grąžinamos.2. 2. 4. Vykstant į kelionę su vaiku (-ais), laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų.
2.2.5. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

2.2.6. Laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų.

2.2.7. Vykstant kelionei autobusu nevartoti alkoholinių gėrimų, nerūkyti ir nevaikščioti autobuso salone autobusui važiuojant.
2.2.8. Kelionės metu imtis saugumo priemonių tam, kad turisto turtas būtų apsaugotas nuo vagysčių (pvz. nepalikti autobuse savo daiktų be priežiūros, ekskursijų metu – laikyti prie savęs, ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti jų be priežiūros, asmens dokumentus, pinigus ir vertingus daiktus laikyti seife).

2.2. 9. Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.

3. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

3.1. Turisto teisė nutraukti sutartį:

3.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali reikalauti iš turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje.

3.1.1.1. Sutarties nutraukimo mokesčio dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios (išskyrus sutarties 3.1.1.2 ir 3.1.1.3 punktuose nurodytas išimtis)

Sutarties nutraukimo laikas    

Nuostoliai dėl turisto atsisakymo procentais

Keliaujant autobusu 22 dienos iki išvykimo

Keliaujant lėktuvu 33 dienos iki išvykimo

Nuo 21 dienos iki išvykimo

0 % kelionės kainos

0 % kelionės kainos

20 % kelionės kainos

Nuo 20 iki 14 dienų iki išvykimo

40 % kelionės kainos

Nuo 13 iki 3 dienų iki išvykimo

85 % kelionės kainos

Likus 3 ir mažiau dienų iki išvykimo

100 % kelionės kainos

 

3.1.1.2. Turistui nutraukus sutartį dėl kelionės lėktuvu, egzotinės kelionės ir/ar apgyvendinimo paslaugų viešbutyje, kai šios paslaugos parduodamos taikant tiesioginių paslaugų teikėjų akcijas/pasiūlymus/nuolaidas sutarties nutraukimo mokesčio dydis yra lygus 100 % kelionės kainos.

3.1.1.3. Turistui nutraukus sutartį dėl kelionės lėktuvu ar egzotinės kelionės, vykdomos reguliariuoju skrydžiu, skrydžių bilietų kaina nėra grąžinama. Visais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme ir/ar vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.

3.2. Jeigu Turistas atsisako Sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių (pvz. liga, artimųjų liga ar netektis ir kt.), kurių jis negali kontroliuoti ir kurių Sutarties sudarymo momentu negalėjo protingai numatyti, tai Kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo greičiau informuoti Kelionių organizatorių apie Sutarties atsisakymą ir pateikti tokio atsisakymo priežastis patvirtinančius dokumentus.

 3.3. Turistui atsisakius sutarties 3.1. ar 3.2. punktuose numatytais atvejais, kelionių organizatorius, reikalaudamas turisto atlyginti nuostolius, turistui pageidaujant, privalo pateikti patirtų nuostolių dydį išsamų paaiškinimą.

3.4. Turistas turi teisę nutraukti Sutartį ir nemokėti Sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:

3.4.1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai: a) kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų; b) kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų; c) kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal LR CK 6.7521 str.;

3.4.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų;

3.4.3.  jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą

3.5. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.7521 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti žalą;
3.6. esant turisto prašymui, kelionės datos ir/ar kelionės krypties pakeitimo galimybė svarstoma atskirai kiekvienu atveju, likus ne mažiau kaip 14 dienų iki išvykimo. Jeigu kelionių organizatorius neturi galimybės pakeisti kelionės datą ir/ar kelionės kryptį ir turistas nutraukia sutartį, taikomas šios sutarties 3.1. punktas.

3.7. Jeigu kelionę įsigijo du turistai ir iki kelionės pradžios sutartį nutraukia vienas iš sutartyje nurodytų turistų, antrasis turistas, kuris keliaus vienas, privalo dar prieš išvykimą sumokėti papildomą mokestį už vienvietį kambarį.
3.8. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti sutartį:
3. 8. 1. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą žalą.
3. 8. 2. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:

3. 8. 2. 1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas sutarties nustatyta tvarka;

3. 8. 2. 2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties nutraukimą.
3. 9. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.

4. KELIONĖS KAINOS KEITIMAS

4. 1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):

4.1.1. turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;

4.1.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz. turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;

4.1.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.

4.2.Kelionių organizatorius aiškiai ir suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 10 dienų (kelionėse lėktuvu), 2 dienos (kelionės autobusu) iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistui šios Sutarties sudarymo metu yra žinomos aplinkybės dėl galimo valiutų svyravimo ir dėl to galimas Kelionės kainos padidėjimas nebus pagrindu atsisakyti pakeisti Sutarties sąlygą ar atsisakyti Sutarties. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.

4.3.Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:

4.3.1. sumažėjus sutarties 4.1 punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;

4.3.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;

4.3.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;

4.3.4. jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;

4.4. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

4.5.  Kelionės organizatorius pasilieka teisę keisti kelionės programą, ekskursijų eilės tvarką ir viešbučius dėl aplinkybių arba įvykių šalyje (turistų saugumas, gamtos reiškiniai, oro sąlygos, streikai, politinės aplinkybės), kurių nebuvo galima numatyti iki kelionės pradžios, ir neatsako už dėl to atsiradusias papildomas išlaidas, pavyzdžiui: vizų pratęsimas, įėjimo į objektus mokesčiai, nauji lėktuvo bilietai, skiepai ir kt. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.

5. KITŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

5.1.Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas, kuomet: 5.1.1. pakeitimai nėra esminiai;

5.1.2. kelionių organizatorius turisto pageidaujama forma telefonu, el.paštu aiškiai ir suprantamai pateikė turistui informaciją apie pakeitimus.

5. 2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo telefonu, el.paštu aiškiai ir suprantamai turi pateikti turistui informaciją apie:
5.2.1. siūlomus sutarties pakeitimus;

5.2.2. protingą terminą, per kurį turistas turi informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą;

5.2.3.pasekmes, jei turistas neatsakytų per kelionių organizatoriaus nurodytą terminą;

5.2.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.

5.3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.

5.4. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.

5. 5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.

6. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

6.1. Bet kuris šios Sutarties Turistas turi teisę, likus iki Kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, perleisti savo teisę į Kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas Sutarties sąlygas, išskyrus, jeigu toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jeigu per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau nebeleidžiama atsisakyti vietos transporto priemonėje, lėktuve, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu).

6.2.Kelionių organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.

6.3. Jeigu turistas įsigijo kelionę lėktuvu ar egzotinę kelionę, vykdomą reguliariuoju skrydžiu, ir nori perleisti kelionę trečiajam asmeniui, turistas privalo sumokėti skrydį vykdančio oro vežėjo nustatyto dydžio mokestį už keleivio duomenų (vardo, pavardės, kt.) keitimą (kai yra įmanoma perleisti skrydžio bilietus trečiajam asmeniui pagal skrydį vykdančio oro vežėjo bendrovės taisykles).

6.4.Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia LR CK reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar Turistas, perleidęs Kelionę, apie tai raštu privalo pranešti Kelionės organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią Sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į Kelionę perleidžiantis Turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs Kelionę, atsako solidariai Kelionės organizatoriui už Kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą.

6. 5. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti ir/ar keisti vietos transporto priemonėje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), apie tai informuojamas telefonu ar  el.paštu turistas.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

7. 1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.

7. 2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 2.1.8. punkte.

7. 3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.

7.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.
7.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.
7.6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties sąlygų 7.5 punkte nurodytų priežasčių, taikomos Civilinio kodekso 6.7541 straipsnio nuostatos dėl žalos atlyginimo.

7.7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 7.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.
7.8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.

7.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.

7.10.Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

7.11.Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 7.9 – 7.10 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.

7.12. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).

7.13. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais: a) jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, išskyrus atvejus, kai trūkumai negali būti pašalinti dėl nenugalimos jėgos ar kitų nuo kelionių organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių; b) jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti  alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 7.9 punktą c) kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

7.14. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl: a) turisto kaltės; b) trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti; c) nenugalimos jėgos.

7. 15. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.

7.16. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.

7.17. Pagal sutarties 7.11 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties 4 skyriaus nuostatas kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 7.16 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.

7.18. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7.19. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12d., 1955 m. Hagos protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12d., pakeitimą, Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojančios vežėjų atsakomybę ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju, o taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 261/2004. Šios Konvencijos nustato ir daugelyje atvejų apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą

8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8.1.Asmens duomenų valdytojas yra kelionių organizatorius, UAB „Ingrida tours“, į.k. 305196919, registruotos buveinės adresas Poilsio 14-42, Klaipėda, tel. +370 65556313, el. paštas [email protected], internetinis puslapis www.ingridatours.lt.  Kelionių organizatorius tvarko turisto asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo, tame tarpe paslaugų užsakymo ir suteikimo, tikslu; tiesioginės rinkodaros tikslu (tik gavus turisto sutikimą). Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies a), b) punktai.

8.2. Sutarčių sudarymo ir vykdymo, tame tarpe paslaugų užsakymo ir suteikimo, tikslu kelionių organizatorius tvarko šiuos turisto asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, pilietybę, telefono numerį, asmens tapatybės kortelės (paso) numerį, išdavimo datą ir vietą, elektroninio pašto adresą, mokėjimo kortelių duomenis, kelionės dokumento numerį ir datą, kelionės maršrutą, kelionės registracijos numerį; IP adresą, turisto identifikatorių, kurį užsakymo sistema priskiria turistui (jei kelionė įsigyjama internetiniame puslapyje www.ingridatours.lt). Tiesioginės rinkodaros tikslu kelionių organizatorius tvarko šiuos turisto asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą.

8.3.Turistas susisiekęs su kelionių organizatoriumi ir kelionių organizatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų teises: a) gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; b) susipažinti su kelionių organizatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis; c) reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis; d) reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); e) reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; f) teisę į duomenų perkeliamumą; g) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą; h) reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.

8. 4. Turistas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius LT-09310, tel. 8 5 2127532, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.ada.lt.

8.5. Turistas patvirtina, kad yra informuotas, jog jo asmens duomenys, kurie yra būtini sutarties 8.1 punkte nurodytiems tikslams pasiekti, gali būti perduoti kelionių organizatoriaus vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas, tame tarpe tretiesiems asmenims, su kuriais kelionių organizatorius bendradarbiauja ir/ar kurių paslaugomis naudojasi Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Kelionių organizatorius patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.

8.6. Kelionių organizatorius tvarko turisto asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

8.7.Turistas prisiima visą atsakomybę dėl kelionių organizatoriui pateiktų savo ir kitų turistų asmens duomenų (jei teikia) teisingumo ir tikslumo. Turistas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir/ar kitų turistų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti kelionių organizatoriui ir/ar trečiųjų asmenų nuostolius.

8. 8. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Privatumo politikoje kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.ingridatours.lt.

9. BENDROSIOS SĄLYGOS

9.1. Turisto teises gina LR civilinis kodeksas, Vartotojų teisių gynimo įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.

9.2 Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti raštu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu nedelsiant po kelionės pabaigos.

9.3 Tvarka, pagal kurią Kelionių organizatorius nagrinėja pateiktas pretenzijas, yra nurodyta šios Sutarties priede Nr. 2,  kuris yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

9.4 Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos.

9.5 Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti, – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.6 Jei turisto netenkina Kelionių organizatoriaus atsakymas, jis turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją.

9.7 Kelionės organizatoriaus nemokumo Kelionės organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju dėl grįžimo išlaidų apmokėjimo ar įmokėtų pinigų grąžinimo Turistas gali kreiptis į  Priežiūros Tarnybą esančią Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sudėtyje.   

9.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną Kelionių organizatoriui ir Turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

11.  SUTARTIES PRIEDAI: Nr. 1 kelionės programa, Nr. 2. Pretenzijų (skundų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

TURIZMO PASLAUGŲ SUTARTIES PRIEDAS NR. 2

PRETENZIJŲ (SKUNDŲ) PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Klientų pretenzijų (skundų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Klientų pretenzijų (skundų) pateikimo, nagrinėjimo ir atsakymo Klientams teikimo tvarką.

1.2. Tvarkos tikslas – sąžiningai, veiksmingai ir tinkamai organizuoti Klientų pretenzijų (skundų) valdymo procesą.

1.3. Tvarkoje naudojamos sąvokos:

1.3.1. Kelionių organizatorius – UAB „Ingrida tours“ (juridinio asmens kodas 305196919, reg. adresas: Poilsio 14-42, Klaipėda);

1.3.2. Klientas – Kelionės sutartį su Kelionių organizatoriumi sudaręs fizinis asmuo;

1.3.3. Pretenzija (skundas) – Kliento Kelionių organizatoriui raštu pateiktas kreipimasis, kuriame nurodoma, kad pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai, susiję su Kelionių organizatoriaus teikiamomis paslaugomis arba sudaryta Kelionės sutartimi, ir prašoma tenkinti Kliento reikalavimus;

1.3.4. Atsakymas – Klientui raštu pateiktas atsakymas į el. laiške klausimus ir (ar) reikalavimus.

2. PRETENIJŲ (SKUNDŲ) PATEIKIMAS

2.1. Klientas, manantis, kad Kelionių organizatorius pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Kelionių

organizatoriaus teikiamomis paslaugomis ar Kelionės sutartimi, raštišką pretenziją (skundą) Kelionių organizatoriui  gali pateikti šiais būdais:

2.1.1. Išsiuntus registruotu paštu adresu Poilsio 14-42, Klaipėda;

2.1.2. Išsiuntus elektroniniu paštu adresu [email protected].

2.2. Pateikdamas pretenziją (skundą) Klientas privalo nurodyti:

2.2.1. Vardą, pavardę;    

2.2.2. Gyvenamosios vietos adresą;

2.2.3. Pretenzijos (skundo) pateikimo datą;

2.2.4. Pretenzijos (skundo) esmę, t. y. kokios asmens teisės ar teisėti interesai pažeisti;

2.2.5. Dokumentus ar nuotraukas, pagrindžiančius Kliento pretenziją (skundą);

2.2.6. Reikalavimus Kelionių organizatoriui;

2.2.7. Kontaktinius duomenis: telefono numerį ir elektroninį paštą;

2.3. Pretenzija (skundas) turi būti pasirašyti ją pateikusio asmens.

3. PRETENZIJŲ (SKUNDŲ) NAGRINĖJIMAS

3.1.  Pretenzija (skundas) nepriimama, neregistruojama ir  nenagrinėjama, jeigu:

3.1.1. Pretenzija (skundas) neatitinka 2 punkte nurodytų reikalavimų;

3.2.2. Pretenzijoje (skunde) pateikta nepilna, neįskaitoma ar nesuprantamo turinio informacija.

3.3. Jeigu pretenzija (skundas) yra nepriimama dėl 3.1. p. nurodytų priežasčių, Kelionių organizatorius per 14 dienų nuo tokios pretenzijos (skundo) gavimo susisiekia su Klientu ir paprašo patikslinti Kliento pateiktą informaciją.

3.4. Pretenzijos (skundai) nagrinėjamos raštu.

3.5. Pretenzija (skundas) išnagrinėjamas bei Atsakymas pateikiamas:

3.5.1. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo patikslintos informacijos Kelionių organizatoriui pateikimo, jeigu Kelionių organizatorius, vadovaujantis Tvarkos 3.3. p. kreipėsi į Klientą dėl informacijos patikslinimo;

3.5.2. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai pretenzijos (skundo) nagrinėjimui reikalingi papildomi dokumentai ar informacija ar kiti su paslaugų teikimu susiję Kelionių

organizatoriui privalomi aktai nustato kitokį terminą;

3.5.3. Jeigu pretenzija (skundas) negali būti išnagrinėti per 14 dienų, Klientas yra informuojamas apie priežastis ir

esant būtinybei paprašoma pateikti papildomą informaciją. Tokiu atveju, Klientui nurodoma, kad bus pateiktas

Atsakymas į jo pretenziją (skundą).

3.6. Klientui teikiamame Atsakyme, kai jo pretenzija (skundas) netenkinamas arba tenkinamas iš dalies, yra išdėstomi atsisakymo tenkinti pretenziją (skundą) motyvai, nurodomos kitos Kliento interesų gynimo priemonės,

įskaitant, bet neapsiribojant galimomis ginčų nagrinėjimo priemonėmis ir teisėmis.

3.7. Atsakymas Klientui pateikiamas tokiu pačiu būdu, kokiu buvo gauta pretenzija (skundas).

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Klientų pretenzijos (skundai) ir su jų nagrinėjimu susijusi medžiaga, dokumentai ir Klientui pateiktas Atsakymas saugomi ne trumpiau kaip 3 metus nuo Atsakymo Klientui pateikimo dienos.

4.2. Jei turisto netenkina Kelionių organizatoriaus atsakymas, jis turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją.

4.3. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, el. p. [email protected], faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą  http://ec.europa.eu/odr/.

ŠALIŲ REKVIZITAI

 Kelionių organizatorius

UAB Ingrida tours

PVM kodas LT100012829119  

Atsisk. sąsk. Bank: AB SEB bankas, b/k 70440

a/s LT36 7044 0600 0829 2465

direktorė Ingrida Pociutė

Turistas (-ė), pasirašantis (-i) sutartį

Vardas 

Pavardė 

El.paštas  

Telefono numeris

 

 

parašas __________

 

parašas _____________

 

10. INFORMAVIMAS:

Esu informuotas apie kelionei tinkamus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus

 

   _________________

(turisto parašas)

Gavau rašytinį dokumentą arba nuorodą į puslapį  „Svarbi informacija keliautojams“

                         

   _________________

(turisto parašas)

 Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi:

  _________________

        (turisto parašas)

Esu supažindinta(-as), kad įsigijus kelionę  vykdoma reguliariais reisiais, o aviabilietai nekeičiami ir negrąžinami bei negrąžinama už aviabilietus sumokėta sumokėta suma visais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, šios Sutarties nutraukimo ar atsisakymo atvejais.

 

   __________________

(turisto parašas)

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. sutinku gauti informaciją apie kitas Ingrida tours   organizuojamas keliones: 

Esu informuotas(-a) ir suprantu, kad bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti duotą sutikimą

 

  Taip ☐          Ne ☐

 

     _______________

(parašas)

← Svarbi informacija