Pirkimo taisyklės

ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIES SĄLYGOS

Organizuotos kelionės sąlygos taikomos UAB „Ingrida tours“ (toliau – kelionių organizatorius) organizuotoms kelionėms, kurių trukmė viena diena, daugiau nei viena diena.

Sąvokos:

Paslaugų teikėjas – UAB Ingrida tours.

Paslaugų gavėjas – pavienis asmuo ar grupė pavienių asmenų, kuriems suteikta vienos dienos kelionės paslauga, keliaujantys pagal puslapyje www.ingridatours.lt nurodytą programą.

Kolektyvas -  šioje sutartyje yra daugiau nei vienas asmuo perkantis atskirą/asmeninę kelionę (vienos ar daugiau dienų), kelionę kolektyvui, patyriminę kelionę, pažintinę kelionę, savaitgalio kelionę ar kitą, būtent jų grupei. Jie nesijungia prie jau sudarytos grupės.  Tai gali būti ir Gimtadienio kelionė, ir kolektyvo ir kt.  Yra bendra kelionės kaina, ir Paslaugų gavėjai dalinasi tarpusavyje arba yra nurodytas minimalus dalyvaujančių skaičius sutartai kainai. 

Šioje Sutartyje  ko­mer­ci­ne, da­ly­kine, finansine infor­ma­ci­ja Kolektyvams laikoma KELIONĖS PROGRAMA ir visa su ja susijusi informacija.

Pilnas kelionės paketas – tai pilnas kelionės programos parengimas su lankytinų objektų derinimu, užsakymu, transportu, kelių mokesčiais, kelionės vadovo-gido paslauga, vietinių gidų užsakymais ir kiti kokybiškai kelionei įvykti reikalingi derinimai bei užsakymai.

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja suderinti ir pilnai suorganizuoti  puslapyje www.ingridatours.lt  nurodyta data paskelbtą arba pagal atskirą susitarimą sutartą kelionę. Paslaugos gavėjas, Kolektyvas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti sutartu laiku ir sutartą sumą. Sutartyje nurodyta suma gali keistis priklausomai nuo keliaujančių asmenų skaičiaus ir pakeitimų kelionių organizavime dėl covid situacijos.

II DALIS. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. kelionės, nurodytos 1.1. punkte,  kaina sudaro: kelionė autobusu;  kelionės programos kūrimas, rengimas ir derinimas, objektų apžiūra, darbuotojų pagalba kuriant ir įgyvendinant programą, lydinčio gido paslauga, lankytini objektai, pietūs ir kita kas nurodyta programoje, išskyrus kai susitarta kitaip arba kitaip parašyta puslapyje www.ingridatours.lt

Sumažėjus/padidėjus keliautojų skaičiui, kaina perskaičiuojama.

2.2. Kolektyvas užsakęs ir suderinęs kelionės programą sumoka 50 eurų (penkiasdešimt eurų) avansą per 2 kalendorines dienas nuo Išankstinės sąskaitos gavimo dienos. Po kelionės, Kolektyvas įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju per  3 (tris) kalendorines dienas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

2.3. Paslaugų gavėjas už vienos dienos kelionę turi sumokėti prieš 7-10 dienų iki kelionės. Kai užsiregistruoja likus 6 ir mažiau dienų iki kelionės, kelionės kainą paslaugų gavėjas sumoka registracijos dieną. Laiku nesumokėjus pinigų, išbraukiamas iš keliautojų sąrašo apie tai informuojant el.paštu arba sms žinute. Atsisakius vienos dienos kelionės likus 2 dienoms iki jos pradžios, pinigai negrąžinami. Kelionės dieną pramiegojus ar dėl kitų priežaščių neatėjus į autobusą nustatytu laiku, pinigai už kelionę negrąžinami.

2.4. Mokėjimai Paslaugų teikėjui atliekami grynaisiais pinigais arba mokėjimo pavedimu į sąskaitą Nr. Bank: AB SEB bankas, b/k 70440 a/s LT36 7044 0600 0829 2465.

III DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.ingridatours.lt skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie kelionę ir jos programos pasikeitimus.

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

         3.1.1. teikti Paslaugas rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias.

         3.1.2. nedelsiant raštu informuoti Paslaugos gavėją, Kolektyvą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas.

         3.1.3. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas.

3.1.4. esant reikalui pasitelkti trečiuosius asmenis efektyviam sutartos Paslaugos įvykdymui. 

3.1.5. nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus pranešti turistui ne vėliau kaip prieš 14 val. iki kelionės pradžios. Minimalus žmonių skaičius priklauso nuo kelionės programos, važiuojant su 20 vietų autobusiuku – 15 asmenų, važiuojant su 40 vietų – 30 asmenų.

3.2. Paslaugų gavėjas, Kolektyvas įsipareigoja:

3.2.1. Paslaugų teikėjui ketinant ar teikiant Paslaugas bendradarbiauti su pastaruoju bei sudaryti jam visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugoms teikti.

3.2.2. Paslaugų teikėjui suteikti visą informaciją bei dokumentus, kurie yra būtini Paslaugoms teikti.

3.2.3. Registruojantis informuoti apie pasirinktą maistą ar atsisakymą dalyvauti kai kuriuose programoje numatytuose objektuose, atsisakymą pietauti.

IV DALIS. ATSAKOMYBĖ

4.1.  Paslaugos teikėjas neatsako už tai, kas nepriklauso nuo jo valios ir tai susiję su pageidaujamos Paslaugos atlikimu: pvz. Paslaugos gavėjas, Kolektyvas persigalvojo;  pasikeitus aplinkybėms ar  pageidaujamą  dieną, valandą visi autobusai užimti, lankytinų degustacinių vietų laikai rezervuoti, nėra tuo metu laisvų kvalifikuotų gidų, yra paskelbtas karantinas ir nėra galimybės sutartu laiku įvykdyti Sutartį ir kita, kas trukdo kokybišką Paslaugos įvykdymą. Tokiu atveju Paslaugos gavėjas, Kolektyvas renkasi kitą dieną, ar kitą kelionės maršrutą jeigu tai įmanoma. Jeigu Paslaugos gavėjas, Kolektyvas nenori/negali keisti, tada privalo sumokėti Paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Paslaugos teikėjas patyrė, norėdamas įvykdyti žodinį susitarimą ar sudarytą sutartį.

4.2. Paslaugos teikėjas, dėl 4.1 punkte nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių ne­ga­lintis įvyk­dy­ti pri­si­im­tų įsipareigojimų, pri­va­lo ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo informuoti Paslaugų gavėją, Kolektyvą. Pa­vė­luotas ar ne­tin­ka­mas ki­tos Ša­lies in­for­ma­vi­mas ar in­for­ma­ci­jos nepateikimas at­ima iš jos teisę rem­tis iš­var­dy­to­mis ap­lin­ky­bė­mis kaip pa­grin­du, at­lei­džian­čiu nuo atsakomybės dėl ne­ ­lai­ku (ar ne­tin­ka­mo) pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo ar ne­vykdymo.

4.3. Jei IV dalyje nu­ro­dy­tos ap­lin­ky­bės trun­ka il­giau kaip 1 (vieną) mė­ne­sį, Ša­lys tar­pu­sa­vio susitarimu ga­li nutrauk­ti Su­tar­tį. Tokiu atveju Paslaugos gavėjas, Kolektyvas privalo atlyginti Paslaugų teikėjui faktiškai jo turėtas išlaidas.

V DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Paslaugų sutartis su Paslaugų gavėju pasirašoma tik kai kelionės trukmė ilgesnė nei viena diena.

5.2. Paslaugų sutartis su Kolektyvu pasirašoma kai abi šalys susitaria, nepriklausomai nuo kelionės trukmės.

5.3. Paslaugų gavėjas, Kolektyvas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad Paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Paslaugų gavėjas, Kolektyvas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Paslaugos teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Paslaugų gavėjo, Kolektyvo momento.

5.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas  privalo per 3 darbo dienas grąžinti Paslaugos gavėjui, Kolektyvui sumokėtas sumas. 

5.4. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš šalių sprendimu, jeigu yra patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:

5.4.1. viena iš šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios sutarties;  

5.4.2. nukentėjusiai šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita šalis per nukentėjusios šalies nustatytą protingą terminą to nepadaro.

 

5.5. Jeigu Sutartis buvo nutraukta prieš terminą, Sutartį pažeidusi šalis kitai šaliai privalo atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. 

5.6. Ša­lys įsi­pa­rei­go­ja tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se lai­ky­tis kon­fi­den­cia­lu­mo: ne­at­skleis­ti raštu, žodžiu ar kito­kiu pa­vi­dalu tre­tie­siems as­me­nims jo­kios ko­mer­ci­nės, da­ly­kinės, finansinės in­for­ma­ci­jos, su ku­ria bu­vo su­pa­žin­din­tos ben­dra­dar­biau­damos šios Su­tar­ties pa­grindu.

5.7. Su­tar­tis įsi­ga­lio­ja nuo pa­si­ra­šy­mo mo­men­to ir ga­lio­ja iki ga­lu­ti­nio tar­pu­sa­vio atsiskai­ty­mo.

5.8. Bet ko­kie Su­tar­ties pa­kei­ti­mai ar pa­pil­dy­mai ga­lio­ja su­da­ry­ti tik raš­tu, pa­si­ra­šius abie­jų Ša­lių įgaliotiems at­sto­vams. Žo­di­nės iš­ly­gos ne­tu­ri ju­ri­di­nės ga­lios.

5.9. Jei ku­ri nors šios Su­tar­ties da­lis tam­pa ne­ga­lio­jan­ti ar­ba anu­liuo­ja­ma, li­ku­sios sutarties da­lys lie­ka ga­lio­ti.

5.10. Pa­si­kei­tus ad­re­sams, te­le­fo­nų ir fak­sų nu­me­riams, ban­ko rek­vi­zi­tams, Su­tar­ties Ša­lys įsipa­rei­go­ja apie tai ne­dels­da­mos raš­tu in­for­muo­ti vie­na ki­tą.

5.11. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.12. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape. Sutartis pasirašoma Šalims apsikeičiant pasirašytos Sutarties egzemplioriais arba persiunčiant ją elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, fotonuotrauka ar pan.).

VI DALIS. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7. 1. Asmens duomenų valdytojas yra kelionių organizatorius, UAB „IngridaTours“, į.k. 305196919.  Kelionių organizatorius tvarko turisto asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo, tame tarpe paslaugų užsakymo ir suteikimo, tikslu; tiesioginės rinkodaros tikslu (tik gavus turisto sutikimą). Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies a), b) punktai.
7. 2. Sutarčių sudarymo ir vykdymo, tame tarpe paslaugų užsakymo ir suteikimo, tikslu kelionių organizatorius tvarko šiuos turisto asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, pilietybę, telefono numerį, asmens tapatybės kortelės (paso) numerį, išdavimo datą ir vietą, elektroninio pašto adresą, mokėjimo kortelių duomenis, kelionės dokumento numerį ir datą, kelionės maršrutą; IP adresą, turisto identifikatorių, kurį užsakymo sistema priskiria turistui (jei kelionė įsigyjama internetiniame puslapyje www.ingridatours.lt). Tiesioginės rinkodaros tikslu kelionių organizatorius tvarko šiuos turisto asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą.
7. 3. Turistas susisiekęs su kelionių organizatoriumi ir kelionių organizatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų teises:
7. 3. 1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
7. 3. 2. susipažinti su kelionių organizatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis;
7. 3. 3. reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis;
7. 3. 4. reikalauti ištrinti duomenis;
7. 3. 5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
7. 3. 6. teisę į duomenų perkeliamumą;
7. 3. 7. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
7. 3. 8. reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.
7. 4. Turistas patvirtina, kad yra informuotas, jog jo asmens duomenys, kurie yra būtini sutarties 7.1 punkte nurodytiems tikslams pasiekti, gali būti perduoti kelionių organizatoriaus vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas, tame tarpe tretiesiems asmenims, su kuriais kelionių organizatorius bendradarbiauja ir/ar kurių paslaugomis naudojasi Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Kelionių organizatorius patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.
7. 6. Kelionių organizatorius tvarko turisto asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
7. 7. Turistas prisiima visą atsakomybę dėl kelionių organizatoriui pateiktų savo ir kitų turistų asmens duomenų (jei teikia) teisingumo ir tikslumo. Turistas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir/ar kitų turistų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti kelionių organizatoriui ir/ar trečiųjų asmenų nuostolius.
7. 8. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Privatumo politikoje kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.ingridatours.lt.

Sutarties priedai: programa, kita kelionę aprašanti medžiaga.

UAB Ingrida tours

2019-07-24 licencijos Nr.: KA-7
Vietinio turizmo kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr. 16317

Įmonės kodas 305196919

PVM kodas LT100012829119  

Tel. nr. +370 65556313

El. paštas: [email protected]

Atsisk. sąsk. Bank: AB SEB bankas, b/k 70440

a/s LT36 7044 0600 0829 2465

direktorė Ingrida Pociutė ________________________

Vardenis Pavardenis

El.paštas:

Tel.:

 

 

 

 

 

 

 

Vardenis  Pavardenis___________________